Распоред за Online обука за Online Moodle / Schedule for Online Training for Online Moodle

Распоред за Online обука за Online Moodle / Schedule for Online Training for Online Moodle

Почитувани студенти,

Имајќи ја предвид кризната стуација во земјата, УАКС останува посветен на грижата за сите членови на УАКС семејството, со цел да ви обезбеди континуирано квалитетно образование.

Како дел од хибридната настава која веќе почна, ви излегуваме во пресрет да полагате Mid-term онлајн. Во прилог ви доставуваме информации за начините за полагање на Mid-Term на Moodle.

ФДЕИОН, ФПН и ФПРН

1 година:

–          online тест преку Moodle.

–          Координатори: асистент м-р Ивона Милева и м-р Васил Хаџи Јорданов.

2 и 3 година:

–          online тест спроведен преку Moodle или

–          испраќање на тест, задача, или проект и барање за негово реализирање во определно време  на Moodle или преку електронска адреса.

–          Координатори се м-р Васил Хаџи Јорданов и Жарко Павловски.

Квантитативни предмети

(Статистика, Математика, Сметководство, Корпоративни финансии):

–          online тест преку Moodle или

–          испраќање на тест, задача или проект и барање за негово реализирање во определено време на Moodle или преку електронска адреса.

–          Координатор е доц. д-р Душица Стевчевска Србиновска.

ФАД

Теоретски предмети:

–          Преку Moodle

–          Преку електронска пошта со дефиниран определен временски период.

–          Координатор е доц. д-р Љупчо Јованов.

Практични предмети:

–          преку испратен допис во определен графички формат дефиниран од страна на предметниот наставник преку електронска пошта со дефиниран определен временски период

–          Координатор е проф. д-р Тони Васиќ.

ФКТИ

Сите студиски години:

–          online тест,  преку Moodle, и 

–          практичен дел (софтвер, проект, задача), изработен во дефиниран временски рок, веднаш по тестот, во рамките на колoквиумот и постиран (аплоудиран) на Moodle или преку електронска адреса (ако, поради големината, проектот е ставен на Облак, се праќа линкот)

–          Координатор е проф. д-р Вено Пачовски.  

Како дел од испит, покрај online тестот, може да се дозволи и изработка на проект – семинарски труд што треба да се испрати во рок од најмногу 7 дена (за предмет Бизнис модул 2, во согласност со менторот). 

ФСЈ

Сите студиски години:

–          online тест преку Moodle, или

–          испраќање на тест, задача, или проект и барање за негово реализирање
во определено време на платформата Moodle или преку електронска
адреса.

–          Координатори се м-р Ивона Милева и Жарко Павловски.

Во прилог ви праќаме детални инструкции и кратко видео за полагањето на Mid-Term преку Moodle.

Ве молиме проверете ги распоредите за обука и бидете сите на Moodle на 19.03.2020 и 20.03.2020 во точното време.

За сите дополнителни информации, ве молиме консултирајте ги предметните професори или одговорните лица наведени во документите во прилог.

Со почит,

УАКС

 =============

Dear students,

Considering the crisis situation in the country, UACS remains dedicated to caring for all members of the UACS family, in order to provide you continuous high-quality education.

 As part of the already begun hybrid learning, we meet your needs and offer to take the Mid-Term online. Please find attached information about the options for taking the Mid-Term on Moodle.

 SBEM, SPS and SL

year :

–          online test on Moodle.

–          Coordinators: Ivona Mileva MA and Vasil Hadji-Jordanov MA

and 3 year:

–          online test on Moodle, or

–          sending a test, assignment or project and request for its realization in a time period on Moodle or by e-mail.

–          Coordinators Vasil Hadji-Jordanov MA and Zharko Pavloski.

Quantitative courses:

(Statistics, Mathematics, Accounting, Corporate Finance):

–          online test on Moodle, or

–          sending a test, assignment or project and request for its realization in a time period on Moodle or by e-mail.

–          Coordinator: doc. Dusica Stevceska Srbinovska PhD.

SAD

Theoretical courses

–          On Moodle

–          By e-mail with a predefined time period

–          Coordinator: doc. Ljupco Jovanov PhD.

Practical courses:

–          Through sending a text in e predefined graphical format defined by the course teacher by e-mail with a predefined time period

–          Coordinator: prof. Toni Vasic PhD

SCTIT

All years:

–          online test on Moodle, and  

–          practical part: (software, project, assignment) done in a predefined time period, immediately after the test as part of the mid-term and uploaded on Moodle or by e-mail (if, due to size, the project is located on a Cloud, the link is sent)

–          Coordinator: prof. Veno Pachovski PhD.  

As part of the exam, besides the online test, a project paper can be allowed, which can be sent no later than 7 days (for a course Business Module 2, in agreement with the mentor).

 SFL

All years:

–          online test on Moodle, or

–          sending a test, assignment or project and request for its realization in a time period on Moodle or by e-mail.

–          Coordinators: Ivona Mileva MA and Zharko Pavlovski

Please find attached detail instructions and video trailer for the Mid-Term exams on Moodle.

 Please check the schedules for training and be all on Moodle on 19.03.2020 and 20.03.2020 in the precise time.

For all additional information, please consult the course professors or the persons responsible as stated in the documents attached.

 Regards,

UACS