Студенти на ФДЕИОН учествуваа на Регионалниот форум за скриена економија

На 6ти февруари, студентите на Факултетот за деловна економија кои го слушаат предметот јавни финансии учествуваа на Регионалниот форум за скриена економија. Форумот беше во организација на Центарот за истражување и креирање политики, и вклучуваше презентација на извештај за скриената економија во три земји од регионот (Македонија, Албанија и Косово). Студентите активно учствуваа на работилницата за развивање на мерки за формалзиација и намалување на неформалната економија во Македонија. Проф. Мојсоска-Блажевски бш заедно со студентите и имаше воведен говор на работилницата, презентирајќи ги нејзините наоди како експерт во подготовка на националната Стратегија за формализација на неформалната економија.

Similar Posts