Потребни документи за упис:

  1. Апликација (Универзитет Американ Колеџ Скопје)
  2. Диплома за завршено средно образование и сведителствата за четирите години од средното образование ( оригинали )
  3. Извод од матична книга на родените или доказ за државјанство на РМ (оригинал – независно колку е стар)
  4. Една ( 1 ) фотографија
  5. Исписница од претходната високообразовна институција
  6. За кандидатите кои се стекнале со високо образование во странска држава потребна е нострификација на сведителствата ( транскриптите ) издадена од страна на Министерството за образование и наука на РМ
  7. Фотокопија од уплатница за извршена уплата на уписнина или школарина

 

Ве молиме преземете ја апликацијата на следниот линк Апликација за трансфер студенти.

Контактирајте не на info@uacs.edu.mk  за дополнителни прашања / коментари / предлози.

* УАКС го задржува правото да не ги прифати кредити кои не се компатибилни од избраната програма.