Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA Management MBA Marketing MBA HRM MA in Management MSc in Corporate Finance and Banking MA in Human Resources MA in Marketing Management Marketing Finance and Banking HRM BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture BA in Interior Architecture BA in Visual Arts BA in Architecture and Management BA in Management BA in English Language Teaching BA in Marketing BSc in Computer Networks BSc in Management of Information Systems BA in International Relations and Diplomacy BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Child and Adolescent Development

Human development is an interesting phenomenon that starts from conception and lasts throughout the lifespan. The development is especially fast and amazing in the first stages of life. This course will offer an introduction to the basic principles of physical, cognitive, social and emotional development during childhood and adolescence. Using a scientific and topical approach […]

Вовед во статистика

Курсот претставува преглед на основните статистички техники применети во бизнисот и економијата. Тој ќе ги опфати елементите на дескриптивната статистика, теорија на веројатност, распоредите на случајните променливи, статистичкото оценување и тестирање на хипотези, корелациона и регресивната анализа, како и динамичката анализа преку индексните броеви и анализа на временските серии. Оформена како научна методологија за проучување […]

Менаџмент на финансиски институции

Предметот ги воведува студентите во улогата на главните банкарски и небанкарски финансиски институции (ФИ) во земјите со развиени финансиски пазари и посебно во Република Македонија, во управувањето со нивното работење и во конкурентско и регулаторно окружување во кое тие работат. Финансиските институции ги опфаќаат банките, пензиските и инвестициските фондови и осигурителните друштва. Централна тема е […]

Основи на банкарство

Основи на банкарство

Финансиски пазари и институции

Предметот е наменет за да им помогне на студентите да ја разберат улогата што финансиските институции и пазари ја играат во деловното окружување со кое ќе се сретнат во иднина. Им помага на студентите да разберат како светските финансиски институции управуваат со средствата и обврските и како иновативните инструменти го подржуваат ова управување. Студентите ќе […]

Финансиско сметководство

Предметот финансиско сметководство претставува воведување во концептите и употребата на финансиските информации во деловното окружување и во економскиот процес на донесување одлуки. Главниот акцент е ставен на подготовката, анализата и употребата на финансиски извештаи за носење деловни одлуки. Студентите ќе се запознаат со интерпретацијата и употребата на финансиски податоци од финансиските извештаи, како и со […]

Page 1 of 5912345...102030...Last »

info@uacs.edu.mk
+389 2 246 3156
Boulevard III Makedonska Brigada 60, 1000 Skopje

UNDERGRADUATE PROGRAMS

  • School of Business Economics and Management
  • school of Architecture and Design
  • School of Computer Science and Technology
  • School of Foreign Languages
  • School of Law
  • School of Political Science and Psychology
TOP