Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA Management MBA Marketing MBA HRM MA in Management MSc in Corporate Finance and Banking MA in Human Resources MA in Marketing Management Marketing Finance and Banking HRM BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture BA in Interior Architecture BA in Visual Arts BA in Architecture and Management BA in Management BA in English Language Teaching BA in Marketing BSc in Computer Networks BSc in Management of Information Systems BA in International Relations and Diplomacy BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Child and Adolescent Development

Human development is an interesting phenomenon that starts from conception and lasts throughout the lifespan. […]

Вовед во статистика

Курсот претставува преглед на основните статистички техники применети во бизнисот и економијата. Тој ќе ги […]

Менаџмент на финансиски институции

Предметот ги воведува студентите во улогата на главните банкарски и небанкарски финансиски институции (ФИ) во […]

Основи на банкарство

Основи на банкарство

Финансиски пазари и институции

Предметот е наменет за да им помогне на студентите да ја разберат улогата што финансиските […]

Финансиско сметководство

Предметот финансиско сметководство претставува воведување во концептите и употребата на финансиските информации во деловното окружување […]