Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA HRM MBA Marketing MBA Management MA in Human Resources MSc in Corporate Finance and Banking MA in Management MA in Marketing HRM Finance and Banking Marketing Management BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture and Management BA in Visual Arts BA in Interior Architecture BA in Architecture BA in Management BA in English Language Teaching BA in International Relations and Diplomacy BSc in Computer Networks BA in Marketing BSc in Management of Information Systems BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Child and Adolescent Development

Human development is an interesting phenomenon that starts from conception and lasts throughout the lifespan. […]

Вовед во статистика

Курсот претставува преглед на основните статистички техники применети во бизнисот и економијата. Тој ќе ги […]

Менаџмент на финансиски институции

Предметот ги воведува студентите во улогата на главните банкарски и небанкарски финансиски институции (ФИ) во […]

Основи на банкарство

Основи на банкарство

Финансиски пазари и институции

Предметот е наменет за да им помогне на студентите да ја разберат улогата што финансиските […]

Финансиско сметководство

Предметот финансиско сметководство претставува воведување во концептите и употребата на финансиските информации во деловното окружување […]