English Laanguage 1 /Англиски Јазик 1

Обука за пишување на ефективни и точни состави. Развивање на вештини за разбирање текстови. Дискусија за техниките на пишување. Изработка на задачи за развој на посебни техники на пишување.