Architectural Constructions/Архитектонски Конструкции 1

INSTRUCTORS:

Violeta Bakalcev, MSc
Head of Architecture Department
Sasho Blazhevski, MA
Professor of Management Practice, Industry Expert

Програмата опфаќа вовед во основните конструктивни системи. Покрај краткиот курс по техничка механика-статика и јакост на материјалите, опфатена е анализа на конструктивните елементи, конструктивни концепти на ѕиданите, дрвените, армирано бетонските и челичните конструкции. Запознавањето со видови и типологии на конструкции и елементи. Притоа, студентите се запознаваат и со основите на техничка презентација: основи, пресеци, изгледи, и друго.