Architectural Constructions

INSTRUCTORS:

Violeta Bakalcev, MSc
Head of Architecture Department
Sasho Blazhevski, MA
Professor of Management Practice, Industry Expert
Ivan Nikolovski BSc
Professor of Management Practice, Industry Expert

Целта е запознавање со градежно-просторната поделба на објектот, фазите и начинот на изградба на објектите, и основните конструктивни принципи на објектите. Студентите се запознаваат со архитектонските градежни елементи (темели, столбови, греди, ѕидови, меѓукатни конструкции, кровови), материјалите кои најчесто се користат, како и нивно правилно изведување. Студентите ги изучуваат и со основните материјали за термо, хидро и звучна изолација, кои овозможуваат сигурност и безбедност во користењето и одржувањето на објектот.