Architectural Design

INSTRUCTORS:

Violeta Bakalcev, MSc
Head of Architecture Department
Ana Velinova, MSc
Teaching Assistant
Nina Karangeleska-Todorovska, MSc
Junior Teaching Assistant

Изучување и применување на принципите на архитектонското планирање, програмирање и проектирање, во конкретни програмски, просторни, социјални ситуации на примерот на објектите за колективно домување (хотел).
Знаење за основните типови на колективното домување, нивни историски и современи контексти. Цел на курсот е развој на вештина на архитектонско проектирње во комплексни програмски и контекстуални ситуации.