Бизнис математика

INSTRUCTORS:

Проф. д-р Марјан Петрески
поранешен Проректор за НИР

Categories

Во овој предмет ќе се изучуваат основите на математиката за практична примена во економијата. На почетокот ќе направиме повторување на елементите од алгебра кои се изучуваат во средните училишта, како: експоненти, корени, факторизација, равенки и неравенки. По изучување на функциите и системите линеарни равенки, неравенките и системите линеарни неравенки, ќе се задржиме на низите, матриците и граничните вредности кои покрај тоа што имаат голема примена во програмирањето се интересни и од аспект на современата економија.На крајот ги обработуваме и елементите на финансиската математиката преку изучување на различни методи за пресметка на камата, ануитети и изготвување амортизациски планови.

Бизнис математика