Вовед во менаџмент

Categories

Преглед на историскиот развој на менаџментот и разгледување на позначајните достигања и пресвртници во развојот на научната мисла од областа на менаџментот. Преглед и разработка на многу практични примери од работењето на американски и наши претпријатија со што се прави корисно поврзување на теоријата и практиката и многу се олеснува разбирањето на клучните концепти.

Вовед во менаџмент