Вовед во организациско однесување

INSTRUCTORS:

Вон. Проф. д-р Миодрага Стефановска Петковска
Шеф на катедра за деловни модули и општо образование

Categories