Computer Applications /Компјутерски Апликации 1

INSTRUCTORS:

Mishko Ralev, PhD
Dean of School of Architecture and Design
Ana Velinova, MSc
Teaching Assistant
Ivan Nikolovski BSc
Professor of Management Practice, Industry Expert

Овој предмет ќе ги изучува апликациите на Микрософт преку користење на компјутери и програмите на MS-DOS, Windows, Microsoft Word, Exell.  Со овој предмет една од основните и незаобиколни алатки – компјутерот, ќе стане разбирлив и близок за користење. Студентите ќе се запознаат со основната структура на компјутерското работење и можностите кои таа структура ги нуди. Програмата нуди совладување, креирање и уредување на текстуални и табеларни формати. (Microsoft Word, Exell) како и вовед во компјутерската графика од спектарот на Auto desk.