Меѓунроден менаџмент и глобализација

INSTRUCTORS:

Categories

Овој предмет се насочува кон меѓународниот менаџмент и предизвиците на глобалното опкружување. Глобализацијата се дискутира од правни, политички и економски аспекти. Во фокусот се разликите помеѓу земјите и можните предизвици за проширување на операциите на глобалниот пазар. Концептите на меѓународниот менаџмент вклучувајќи начини за спојување со фирмите, интелектуална сопственост, стандарди, стратегии и организациска поставеност се разработуваат во текот на предавањата. Трговските блокови, новите пазари како и разноликоста кај учесниците во меѓународниот бизнис ќе бидат предмет на дискусија и аналитички пристап. Голем фокус кај овој предмет се става на управувањето со меѓународниот синџир на вредности.

Меѓународен менаџмент и глобализација