Проектен менаџмент

Categories

Вовед во клучните концепти на управувањето со проекти. На курсот ќе се разгледаат процедурите и техниките за успешно извршување на проект, преку развој на план на проектот, изведување, контрола, техники на забрзување и промени. Студентите ќе научат како да се постават целите, како се управува со времето, да ги проценат ресурсите, контролираат буџетот и планираат соодветни стратегии за имплементирање на проектите.

Проектен менаџмент