Психологија

INSTRUCTORS:

Проф. д-р Ана Томовска Мисоска
Шеф на катедра за менаџмент и менаџмент на човечки ресурси

Categories