Theory and History of Architecture, Art and Design/Теорија и историја на архитектурата,уметноста и дизајнот 2

INSTRUCTORS:

Mishko Ralev, PhD
Dean of School of Architecture and Design

Во рамките на овој предмет продолжува претставувањето на обемната граѓа која се однесува на периодот од појавата на Ренесансата, па се до крајот на 18 век. Целта на предметот е да ги запознае студентите не само со основните теориски поставки на новата филозофија и естетика во архитектурата и уметноста, туку и да ги претстави регионалните карактеристики на одредени стилски пројавувања.