Трговско право

Categories

Овој курс е воведен и предавањата покриваат изучување на основите на Трговско право, посебните договори во трговското работење, основите на хартиите од вредност и основите на правото на индустриската сопственост. По завршување на курсот студентите ќе бидат во состојба да можат самостојно да составуваат договори од областа на трговското право, да ги препознаат и воочат основните каркатеристики на хартиите од вредност, како и да даваат основна правна помош во врска со заштитата на правото од интелектуална сопственост и да се подготватз аполагање на испитот кој ќе им овозможи самостојна работење во таа област.

Трговско право