Финансиско право

Categories

Финансовото право е научна дисциплина чиј предмет на проучување ги опфаќа финансово-правните односи и комплексот норми со коишто се регулира финансиската дејност на државата и другите јавно-правни ентитети.

Анализата на финансирањето на државните и јавните потреби, се потпира врз основните постулати на теоријата на јавните финансии чии капитални институции се јавните приходи и јавните расходи. Во оваа смисла, треба да се има во предвид дека централно место заземаат фискалните приходи (даноци, такси, царини, акцизи) буџет и јавен заем. Исто така, во рамки на курсот, во одреден дел ќе биде обработена и правната регулатива во областа на банкарството и пазарот на хартии од вредност.

Финансиско право