Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA HRM MBA Marketing MBA Management MA in Human Resources MSc in Corporate Finance and Banking MA in Management MA in Marketing HRM Finance and Banking Marketing Management BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture and Management BA in Visual Arts BA in Interior Architecture BA in Architecture BA in Management BA in English Language Teaching BA in International Relations and Diplomacy BSc in Computer Networks BA in Marketing BSc in Management of Information Systems BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Маркетинг менаџмент

Маркетинг менаџментот преставува многу важна алатка за водење на бизнисот во современите услови на глобално […]

Корпоративни финансии

Овој предмет ги содржи важните теми во корпоративните финансии од перспектива на менаџери кои се […]

Деловно планирање

Целта на наставата по предметот Деловно планирање е студентите да се научат да размислуваат критички […]

Екологија и одржлив развој

  Квалитетот на современото живеење е условен од квалитетот на животната средина. Основната цел на […]

Структури и институции на ЕУ

Европската унија е најголема заедница на државите во современиот свет, во која е евидентно постојано […]

Бизнис етика

Со изучување на предмет студентите ќе се запознаат и стекнат теоретски, но и практични знаења […]