Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA HRM MBA Marketing MBA Management MA in Human Resources MSc in Corporate Finance and Banking MA in Management MA in Marketing HRM Finance and Banking Marketing Management BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture and Management BA in Visual Arts BA in Interior Architecture BA in Architecture BA in Management BA in English Language Teaching BA in International Relations and Diplomacy BSc in Computer Networks BA in Marketing BSc in Management of Information Systems BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Ентериер 1

Целта на овој предмет е да се воведат студентите во внатрешната организација на просторот условена […]

Архитектонско проектирање 6

Изучување и применување на принципите на архитектонското планирање, програмирање и проектирање, во конкретни програмски, просторни, […]

Основи на урбанизмот

Основа на овој курс е запознавање на студентите  со поимот урбанизам. Негово одвојување од останатите […]

Проектирање на јавни згради

Наставата по овој предмет им овозможува на студентите да се здобијат со знаења, потребни за […]

Теорија на форма

Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со основните дефиниции на формата, развојот […]

Дизајн на урбана опрема

Предметот има за цел да ги воведе студентите во процесот на проектирање на елементи од […]

Ентериер 2

Студентите се учат да истражуваат, анализираат и развиваат предлог проекти за уредување на внатрешниот простор […]

Македонска Архитектура 19-20 век

Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со сите аспекти на развојот на […]