Совет за Акредитација на Бизнис Школите и Програмите (ACBSP) –  http://www.acbsp.org/

МРЕЖА РЕСИТА – http://www.resitanet.eu/

Национална Организација на Советници за Странски Студенти (NAFSA)- http://www.nafsa.org/

Институт за Зелена Економија, UK- http://www.greeneconomics.org.uk/

Европска Фондација за Претприемачко Истражување (EFER) http://efer/

Совет за Размена на Меѓународно Образование (CIEE)- http://www.ciee.org/