Architectural Design

Изучување и применување на принципите на архитектонското планирање, програмирање и проектирање, во конкретни програмски, просторни, социјални ситуации на примерот на основните типови на објектите за повеќесемејно домување. Во процесот на проектирање се воведуваат категории на : контекст, програм, функција, форма, структура, инфраструктура, конструкција, материјал, самодоволност.