Граѓанско процесно право

Categories

Овој курс е воведен и предавањата покриваат основите на Граѓанско процесно право. По завршување на курсот студентите ќе бидат во состојба да ги запознаат основите на Граѓанско процесно право, да можат согласно позитивното право во Република Македонија да се подготват за застапување пред судовите, да можат да се подготват за давање основна правна заштита преку состав на поднесоци до судот, нотарите и извршителите, да преземаат дејствија во рамките на вонпарничното право, како и да поднесуваат предлози за извршување пред надлежните инстанци

Граѓанско процесно право