Еколошко право

Categories

Еколошкото право е една од помладите правни дисциплини чија актуелност се зголемува постојано. Програмата се фокусира на изворите на правото во областа на животна средина, односно на еколошкото право. Притоа, во рамките на програмата ќе се изучуваа и анализира законодавството на Република Македонија, како и меѓународните конвенции во оваа области правото на ЕУ во областа на животна средина. Во рамките на програмата ќе се изучуваат и пресуди на домашни и на меѓународни судови поврзани со еколошката проблематика. Програмата го опфаќа и процесот на усвојување и на имплементација на еколошкото право. Исто така, ќе се изучува и поврзаноста на еколошкото право со останатите правни дисциплини, како и структурата на еколошкото право.