Interior Design 2

INSTRUCTORS:

Mishko Ralev, PhD
Dean of School of Architecture and Design
Ana Velinova, MSc
Teaching Assistant
Martin Delovski, MA
Teaching Assistant

Студентите се учат да истражуваат, анализираат и развиваат предлог проекти за уредување на внатрешниот простор на објектите чија намена е од областа на трговијата, угостителството, школството, административното работење и други јавни објекти со примена на современи методи и техники.