Computer Graphics 2

Цел на курсот е преку концепти, техники и методологии да ги претстави апликациите за 3Д моделирање не само како алатка за презентација, туку и како алатка во процесот на проектирање и во процесот на донесување одлуки.Студентите ќе се запознаат со основите и техниките на 3Д моделирање и рендерирање преку пакетот 3DSMAX.  Преку основните алатки за моделирање ќе им се овозможи прикажување на предметите и нивните односи во просторот.