Macedonian Architecture in the 19-20 Century

Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со сите аспекти на развојот на Македонската архитектура и уметност, посебно во текот на 19 и првата половина на 20 век. Како недоволно истражуван подрачје, овој период претставува исклучителна временска рамка, низ која може да се согледа македонското вградување во традициите на Балканот и Медитеранот, а од друга страна, укажува на темелното македонско вградување во традициите на Европа.