Basics od Urbanism

Основа на овој курс е запознавање на студентите  со поимот урбанизам. Негово одвојување од останатите елементи кои ја сочинуваат комплексната наука наречена архитектура како и неговата практична примена.  Целта на овој курс е да студентите го разберат урбанизмот не само како техничка туку како и општествена наука.  На Основи на урбанизмот ќе се  воведе архитектонски дискурс околу зачетоците на урбанизмот, историскиот пресек, населеното место како механизам и систем, аспектите околу дизајнирање градови, урбана средина, форми и симболи, периферија и околина итн..