Public Buildings Design

INSTRUCTORS:

Mishko Ralev, PhD
Dean of School of Architecture and Design
Nina Karangeleska-Todorovska, MSc
Junior Teaching Assistant

Наставата по овој предмет им овозможува на студентите да се здобијат со знаења, потребни за професионално решавање на задачи, при проектирање објекти за деловни и административни потреби. Програмата предвидува запознавање со карактеристични примери од историјата на соодветните објекти, како и запознавање со клучните аспекти во планирањето, програмирањето и организацијата на истите, во современи услови.