Theory of Form

INSTRUCTORS:

Dita Starova Qerimi, MSc
Professor of Management Practice, Industry Expert

Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со основните дефиниции на формата, развојот и компонентите на архитектонската, односно на општата уметничка форма. Пристапот во изучувањето на феномените кои ја дефинираат формата, е компаративен, синтетички и се надоврзува во континуитет со претходните предмети од областа на теоријата и исотирјата на архитектурата уметноста и дизајнот.  Предметот треба да овозможи приближување кон прашањата како што се архитектонската форма и нејзиниот израз.