Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA HRM MBA Marketing MBA Management MA in Human Resources MSc in Corporate Finance and Banking MA in Management MA in Marketing HRM Finance and Banking Marketing Management BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture and Management BA in Visual Arts BA in Interior Architecture BA in Architecture BA in Management BA in English Language Teaching BA in International Relations and Diplomacy BSc in Computer Networks BA in Marketing BSc in Management of Information Systems BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Проектен менаџмент

Вовед во клучните концепти на управувањето со проекти. На курсот ќе се разгледаат процедурите и […]

Вовед во микроекономија

Курсот започнува со воведување на студентите со економски начин на размислување и дискутирање за основните […]

Вовед во менаџмент

Преглед на историскиот развој на менаџментот и разгледување на позначајните достигања и пресвртници во развојот […]