Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA HRM MBA Marketing MBA Management MA in Human Resources MSc in Corporate Finance and Banking MA in Management MA in Marketing HRM Finance and Banking Marketing Management BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture and Management BA in Visual Arts BA in Interior Architecture BA in Architecture BA in Management BA in English Language Teaching BA in International Relations and Diplomacy BSc in Computer Networks BA in Marketing BSc in Management of Information Systems BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Меѓународно приватно право

Меѓународно приватно право опфаќа  изучување на  поимите, институтитите и односите во доменот на меѓународното приватно […]

Граѓанско процесно право

Овој курс е воведен и предавањата покриваат основите на Граѓанско процесно право. По завршување на […]

Семејно и наследно право

Семејното и наследното право се две правни дисциплини кои се меѓусебно поврзани и испреплетени, при […]

Финансиско право

Финансовото право е научна дисциплина чиј предмет на проучување ги опфаќа финансово-правните односи и комплексот […]

Казнено процесно право

Предавањата овозможуваат студентите да се стекнат со неопходни познавања за двата модели на казнена постапка […]

Еколошко право

Еколошкото право е една од помладите правни дисциплини чија актуелност се зголемува постојано. Програмата се […]