Courses

All BA in Jurisprudence Law MBA Finance MBA General Management MBA HRM MBA Marketing MBA Management MA in Human Resources MSc in Corporate Finance and Banking MA in Management MA in Marketing HRM Finance and Banking Marketing Management BA in Business Communication and Translation in English BSc in Software Engineering BA in Psychology BSc in Finance BA in Architecture and Management BA in Visual Arts BA in Interior Architecture BA in Architecture BA in Management BA in English Language Teaching BA in International Relations and Diplomacy BSc in Computer Networks BA in Marketing BSc in Management of Information Systems BSc in IT Management BA in Accounting and Audit

Вовед во право на ЕУ

Правото на Европска унија е основа за организација и функционирање на Европската унија, како и […]

Административно право

  Во рамките на курсот се изучува управното, односно административното право, односно неговата материјална и […]

Трудово право

Трудовото право е научна дисциплина чиј предмет на проучување е трудот и комплексот норми со […]

Право на друштвата

  Правото на друштвата е дел од трговското право коешто по својата содржина и обележја […]

Казнено право

Предметот покрива широк спектар од базичните инстититути на казненото право кои ќе се проучуваат: поимот […]

Уставно право

  Уставно право е наука која ја  проучува основата на севкупното општествено, економско и политичко […]