Study visit to the Macedonian Academy of Sciences and Arts – MANU

On Wednesday 24 April 2019, UACS students of psychology visited the Macedonian Academy of Sciences and ArtsNeurophysiology Section, Sector for Neuro-informatics in function of Sustainable Development, Research Center for Energy and Sustainable Development led by Assoc. Prof. Silvana Markovska-Simoska, MD, PhD. The students follow the courses in Emotion & Motivation, Social Psychology 2, and Psychological Counselling and Psychotherapy with Assist. Prof. Dimitrinka Jordanova Peshevska, PhD. They had an excellent opportunity to follow presentations on “Biofeedback therapy” delivered by Prof. Silvana Markovska-Simoska. Biofeedback therapy is a non-invasive treatment in which patients learn to control bodily processes that are normally involuntary, such as muscle tension, blood pressure, or heart rate. The students were also introduced to Neurofeedback, or EEG biofeedback that focuses on electrical brain activity.

Студентска посетa во Македонската академија на науките и уметностите – МАНУ

Во среда, 24 април 2019 година, студентите по психологија од УАКС ја посетија Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) – Оддел за неврофизиологија, Сектор за невро-информатика и оддржлив развој, Истражувачки центар за животна средина и оддржлив развој, со кој раководи вонреден проф. д-р Силвана Марковска-Симовска. Студентите, кои ги следат предметите Емоции и мотивација, Социјална психологија 2 и Психолошко советување и психотерапија кај доцент д-р Димитринка Јорданова Пешевска, имаа одлична можност да ги следат презентациите на тема „Биофидбек терапијата” на вон. проф. д-р Силвана Марковска-Симовска. Биофидбек терапијата претставува неинвазивен третман преку кој пациентите учат контрола на процеси што во организмот најчесто се случуваат несвесно и неволево, како што се, на пример: мускулна тензија, крвен притисок или срцеви отчукувања.  Студентите, исто така, беа запознаени и со Неврофидбек терапијата или ЕЕГ биофидбек терапија, која се фокусира на  активноста на мозочните бранови.

Similar Posts