КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ НА УАКС

Цементарница УСЈЕ во склоп на Групацијата ТИТАН го потпиша Пактот за поддршка на младите на Европската унија (“Pact for Youth”), за зајакнување на партнерството помеѓу компаниите и образованието, а во насока на зголемување на можностите за вработување на младите талентирани луѓе.

Како дел од Програмата за поттикнување на вработување и развој на млади таленти, Цементарница УСЈЕ објавува

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

на Факултетот за деловна економија и организациски науки,

Универзитет Американ Колеџ Скопје 

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Цементарница УСЈЕ АД Скопје e oпштествено одговорна компанија, која меѓу другото, придонесува кон развој на човечкиот капитал и потенцијал во Република Македонија. За таа цел, Цементарница УСЈЕ АД Скопје во соработка со Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС) за академската 2019/2020 година доделува целосни стипендии за постдипломски студии на Факултетот за деловна економија и организациони науки.

2. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат сите кандидати кои ги исполнуваат следните услови:

  1. Да се државјани на Република Македонија;
  2. Да имаат просек од минимум 8 во текот на додипломските студии;
  3. Одлично познавање англиски јазик;
  4. Висока мотивација и интерес за постдипломски студии.

Потребни документи за конкурсот:

1. Копија од потврда за државјанство;

2. Копија од уверение / диплома за завршени додипломски студии  и просек;

3. Потврда за одлично познавање на англиски јазик;

4. Две препораки;

5. Мотивациско писмо и биографија.

3. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат пријава која е објавена на веб страната www.usje.com.mk  на Цементарница УСЈЕ и да ги прикачат потребните документи  почнувајќи од 02.10.2019 година до 25.10.2019 година.

4. Селекција

Селекцијата и рангирањето ќе бидат направени од страна на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Универзитетот Американ Колеџ Скопје. Само избраните кандидати за интервју ќе бидат контактирани.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, возраст, хендикеп, сексуална ориентација, религија или убедување.

Similar Posts