Платена пракса во АМ Брокер

Почитувани студенти,

Платена пракса во АМ Брокер во следните сектори.

Секторот за работа со осигурителни компании- Барање на понуди од различни осигурителни компании , правење на компаративни анализи се со цел да му се помогне на клиентот да избере најдобра односно најквалитетна понуда објаснуваjќи ј ги детално сите ризици кој се опфатени, учење на услови на сите класи во осигурувањето , изработна на тендерски постапки , презентација на услови на клиентот , раздолжување со полиси.

Сектор за строга евиденција – водење  и правење детална анализа на полиси , задолжување и раздолжување со осигурителни компании , преглед на изработени полиси.

Сектор Финансии – Правење на детални финансиски извештаи , уплати и исплати во и кон осигурителни компании и надворешни лица.

Сектор штети – Водење детални прегледи за сите штети од клиенти , нивно проследување до осигуретилните компании , досрдување на потребна документација на штети , решавање на спорови , водење на книга за сите дополнителни правни работи за фирмата.

Доколку сте заинтересирани испратете го вашето CV на sandra.grujevska@uacs.edu.mk

 

Similar Posts