|

The Future of Europe – a perspective from an EU candidate country

The Future of Europe – a perspective from an EU candidate country

FIVE EU AMBASSADORS DEBATE WITH UACS STUDENTS

 

Thursday, 2 December 2021

11:00 – 12:30 CET

Amphitheatre 1

University American College Skopje

Treta Makedonska Brigada 60, Skopje

 

You can also join online at: https://uacs.webex.com/uacs/j.php?MTID=m80bf77731959d248891777e758016a97

The enlargement process of the EU has seemed to slowed down since the accession of Croatia, nevertheless the countries of the Western Balkans region have a clear membership perspective. Since these countries will join the European Union, it is essential to also hear from their citizens what they think about the future of Europe and what they expect from the European institutions.

Ambassadors of the Visegrad Group (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) as well as the ambassador of the current presidency, Slovenia, accredited to the Republic of North Macedonia will present their positions, followed by interventions of students from University American College Skopje (UACS), presenting their ideas.

 

Address:

Prof. Marjan Bojadjiev PhD, UACS Provost

 

Panelists:

HE Mr. László István Dux, Ambassador of Hungary

HE Mr. Miroslav Toman, Ambassador of the Czech Republic

HE Mr. Henrik Markuš, Ambassador of Slovakia

HE Mr. Wojciech Tyciński, Ambassador of Poland

HE Mr. Milan Predan, Ambassador of Slovenia

 

Moderator:

Assoc. Prof. Marina Andeva, PhD, UACS Secretary General

The program is organized together by the Hungarian presidency of the Visegrad Group and UACS with the aim to highlight the importance of the enlargement process and the inclusion of citizens – especially youth – from the Western Balkans in the process on the future of Europe.

 

 

===

Иднината на Европа – еден поглед од земја-кандидат за членство во ЕУ

ПЕТ ЕУ AМБАСАДОРИ ВО РАЗГОВОР СО СТУДЕНТИТЕ НА УАКС

 

2 декември 2021 г., четврток

11:00 – 12:30 CET

Амфитеатар 1

Универзитет Американ Колеџ Скопје

Бул. Трета македонска бригада 60, Скопје

 

Можете да се приклучите и онлајн: https://uacs.webex.com/uacs/j.php?MTID=m80bf77731959d248891777e758016a97

По приемот на Хрватска, процесот на проширувањето на Европската унија доживеа забавување, и покрај тоа што земјите на Западен Балкан имаат силна перспектива како членки. Со оглед на тоа што овие земји сепак ќе станат дел од Европската унија, суштински е важно да се слушнат мислењата на нивните жители во однос на иднината на Европа и што тие очекуваат од европските институции.

Ова е повод за средба на која ќе присуствуваат амбасадорите од Вишеградската група – Чешка, Унгарија, Полска и Словачка, како и амбасадорот на Словенија – земјата актуелен претседавач со Унијата, акредитирани во Република Северна Македонија. На средбата тие ќе ги претстават своите ставови, по што свои мислења и идеи ќе изложат и студентите од Универзитет Американ Колеџ Скопје.

 

Обраќање:

проф. д-р Марјан Бојаџиев, провост на УАКС

Панелисти:

Н.Е. Ласло Иштван Дукс, амбасадор на Унгарија

Н.Е. Мирослав Томан, амбасадор на Чешка

Н.Е. Хенрик Маркуш, амбасадор на Словачка

Н.Е. Војциех Тицињски, амбасадор на Полска

Н.Е. Милан Предан, амбасадор на Словенија

 

Модератор:

вон. проф. д-р Марина Андева, генерален секретар на УАКС

Програмата е организирана од страна на унгарското претседателство на Вишеградската група и УАКС со цел да се нагласи важноста од процесот на проширување и вклучување на граѓаните од земјите на Западен Балкан, посебно младите, во процесот за иднината на Европа.

 

Similar Posts