Правна клиника “Американ Колеџ”

За правната клиника
Во јули 2020 Факултетот за правни науки при Универзитетот Американ Колеџ Скопје ја
регистрираше во Министерството за правда – Правната клиника Американ Колеџ.
Правната клиника Американ колеџ ќе обезбедува примарна бесплатна правна помош согласно
Законот за бесплатна правна помош, а за таа цел ќе биде во координација со Министерството за
правда и Адвокатската Комора на РСМ.
Правната клиника ќе биде едукативна алатка за реализација на практична настава на студентите,
односно правната клиника е облик на настава во рамките на која студентите се оспособуваат за
работа во правната струка и користење на стекнатите теоретски сознанија во пракса преку
организирање тимска работа на предметите на странките кои се обратиле за правна помош.

Цели на клиниката
1. Првата цел на Правната клиника е вклучување практични вештини како дел од
формалното образование и на тој начин студентите да бидат попривлечни за пазарот на
трудот и да им се даваат предност при вработување. Статистиката покажува дека во
Македонија најголем процент на невработени лица се младите тукушто дипломирани
студнети кои немаат претходно работно искуство. Затоа, ние се стремиме да им го дадеме
ова искуство преку формално образование. Ова практично искуство студентите ќе го
стекнат преку работа во правната клиника. Улогата на клиниката е да им овозможат на
студентите со такви вештини и да ги направат веднаш привлечни за вработување.
2. Втората цел е обезбедување бесплатна правна помош во врска со дигиталните права и
административни спорови (е-влада). Имено, бројот на дигитално неписмени или просечно
писмените луѓе се причина зошто луѓето се обесхрабрени да ги бараат своите дигитални
права, како што се приватноста, заштитата на податоците, измамите за трговија со
компјутерски криминал и др. Во исто време, некои од овие сè уште се сиви области во
однос на законодавството, така што луѓето не се ни свесни каде да бараат ваков вид
помош (како што се родители чии деца се малтретирани на Интернет). Затоа, Клиниката за
бесплатна правна помош ќе испорачува про боно правни услуги на лица кои, од која било
причина, не можат да пристапат до правни совети на друго место.
3. Третата цел е формирање на оваа клиника како истакнат давател на бесплатна правна
помош во управни работи. Има премногу спорови во врска со административните
процедури. Да се ​​има специјализирана клиника за владини услуги (електронска или
традиционални) ќе им даде можност на барателите на правна помош да ги остварат
своите права со добивање на професионална помош. Ова исто така ќе резултира во
намалување на бројот на жалбени постапки кои се водат пред институциите, како и
намалување на бројот на управни спорови.

Специјализација и кадар на клиниката

Факултетот за правни науки на Универзитетот работи со професори со полно работно време, како
и со парт-тајм професори кои се истакнати правници, поранешни и актуелни судии и обвинители
или високи државни службеници (државни советници) во владата. Стручноста и заложбата на
практичарите е од суштинско значење за воспоставување и операционализација на Клиниката за
бесплатна правна помош. Практичарите ќе донесат експертиза за градење подобра правна мрежа
на Клиниката и експертиза за справување со случаите, познавање на управно право и
административни спорови ги обезбедуваат државните советници кои предаваат на универзитетот
бидејќи клиниката ќе се занимава со административни и спорови за е-влада и дигитални права.
Во областа на технолошкото знаење за промоција и заштита на дигиталните права на поединците,
Факултетот за правни науки веќе соработува со Факултетот за компјутерски науки и информатичка
технологија при УАКС, на оваа тема.

Соработка на национално ниво
Прва целна група за соработка на национално ниво се институциите со кои Правната Клиника
Американ Колеџ ќе воспостави соработка и ќе ја формализира со Меморандум се:
– Регулаторните тела од областа не електронските комуникации, заштита на лични
податоци, медиуми и заштита на потрошувачи
– Државни институции надлежни за административни и жалбени постапки
– Народниот правобранител (омбудсман) итн.
Правната Клиника Американ Колеџ ќе им понуди на овие институции можност разни барања од
странки кои од различни причини не можат да бидат решение пред таа институција, да ги упатат
странките на Правна клиника со цел да ја добијат бараната правна услуга.

Меѓународна соработка
Правната Клиника Американ Колеџ веќе оствари соработка со Правната клиника на Универзитетот
во Загреб и меѓународни организации од областа на дигиталните права.
Во иднина Клиниката ќе се посвети на вмрежување на меѓународно ниво преку работа на
проекти.

Similar Posts