РАСПОРЕД ЗА БЕСПЛАТНА ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА

БЕСПЛАТНА ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА

Почитувани матуранти,

Универзитет Американ Колеџ Скопје организира бесплатна подготвителнa настава за државна матура за сите матуранти!

Наставата ќе се организира во просториите на Универзитетот (III кат десно крило од зградата која се наоѓа на Бул. Трета македонска бригада бр. 60, 1000 Скопје). Предавањата по предметите ќе бидат организирани во два блок средношколски часови, односно 2 (два) часа во времетраење од по 45 (четириесет и пет) минути.

Распоред за подготвителна настава за државна матура (03.06.2019-07.06.2019)

Предмет Ден Термин
Македонски јазик 03.06.2019 (2B предавална)
05.06.2019 (2B предавална)
06.06.2019 (2B предавална)
07.06.2019 (2B предавална)
18:30 – 20:00 часот
18:30 – 20:00 часот
18:30 – 20:00 часот
18:30 – 20:00 часот
Математика 05.06.2019 (2B предавална)
06.06.2019 (2B предавална)  
17:00 – 18:30 часот
17:00 – 18:30 часот  

Распоредот за подготвителни часови за следните седмици, ќе биде дополнително одреден во согласност со наставниците и учениците кои посетуваат настава.

Ве молиме вашето присуство да го пријавите на ел.пошта: matura@uacs.edu.mk

FREE PREPARATORY CLASSES FOR STATE MATURA EXAM

Dear high school graduates,

University American College Skopje organizes free preparatory classes for the State Matura Exam for all high school graduates!

The preparatory classes will be held at the University premises (III floor, right side of the building who is on Bul. Treta makedonska brigada no. 60, 1000 Skopje), and they will be organized as 2 (two) high school classes, that last 45 minutes each.

Schedule for preparatory classes for State Matura Exam (03.06.2019-07.06.2019)

Course Date Time
Macedonian language 03.06.2019 (2B room)
05.06.2019 (2B room)
06.06.2019 (2B room)
07.06.2019 (2B room)
18:30 – 20:00 h
18:30 – 20:00 h
18:30 – 20:00 h
18:30 – 20:00 h
Mathematics 05.06.2019 (2B room)
06.06.2019 (2B room)  
17:00 – 18:30 h
17:00 – 18:30 h  

The schedule for the following preparatory classes will be determined in accordance with the teachers and the high school graduates who attend the classes.

Please confirm your attendance at the following e-mail address: matura@uacs.edu.mk

Similar Posts