Распоред за регистрација на пролетен семестар 2020 / Registration schedule – spring semester 2020

Почитувани студенти,     

Пред се, би сакале да ви посакаме успех во Новата Година и исполнување на секоја желба, на секое поле!

Исто така, би сакале да ве известиме дека во периодот од 27 Јануари – 31Јануари следи регистрација на предметите за новиот пролетен семестар од академската 2019/2020 година.

Распоред во прилог.

За таа прилика, потребно е да не посетите во предвидените термини, а притоа да ги имате подмирено тековните финансиски обврски, со што би биле во можност да регистрирате нов семестар.

Доколку ги имате подмирено тековните финансиски обврски или ја имате исплатено годината во целост, ви благодариме и ве молиме да не ја земате во предвид оваа порака, делот кој сеоднесува на плаќањето.

Сите останати, би ве замолиле,најдоцна до 20. 01. 2019 година, да извршите уплата за новиот семестар и да ги имате уплатниците со вас на денот на регистрација, во случај да не е регистрирана вашата уплата.

За секое непочитување на распоредот за регистрација на предмети (задоцнета регистрација), согласно Правилникот за финансиски надоместоци, студентот е должен да плати надоместок од 3.050 денари

Секое добро,

_____________________________________________________________________________

Dear students,

First of all, we would like to wish you success in the New Year and fulfillment of every wish, in every field!

We would also like to inform you that in the period from 27th January – 31th January is organized registration of the subjects for the new spring semester from the academic year 2019/2020 is in attachment.

Schedule in attach.

For that occasion, you need to follow the anticipated terms, and have settled the current financial obligations and you would be able to register a new semester.

If you have settled your current financial obligations or you have paid the full year, thank you and please do not take this message into consideration, the section that concerns payment.

All the rest, I would ask you to make a payment for the new semester by 20 January 2020 and have the payment proof with you on the day of registration, in case your payment is not registered.

* For any failure to comply with the schedule for registration of cases (late registration), in accordance with the Rulebook for financial allowances, the student is obliged to pay a fee of 3,050 MKD

All the best,

Similar Posts