Elections for members of the University Student Council

Elections for members of the University Student Council

This Thursday, October 01, 2020, we will be holding the elections for members of the University Student Council.
In accordance with the Law on Higher Education, the right to elect and to be elected for members of the University Student Council is entitled to each and every student who has been enrolled in the Academic Year 2020/2021 (in the first, second and third / fourth year of undergraduate studies).
*************************************************************************************************
На 01.10 (четврток) ќе се одржат избори за членови на факултетско и универзитетско студентско собрание.
Согласно Законот за високото образование право да бира и да биде избран за член на факултетското и универзитетското студентско собрание има секој студент што е запишан во академската 2020/2021 година, во која се избира собранието (прва, втора и трета / четврта година).