Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија

Оглас за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија

Почитувани студенти,

Во прилог ви го доставуваме линкот од Огласот за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија.

https://www.nbrm.mk/vrabotuvanje-vo-narodnata-banka-1.nspx

 Огласот е за вработување на 6 извршители на и тоа:

Три (3) извршители во Дирекцијата за информациска технологија на определено време во траење од 2 години, од кои:

–      1 извршител на работното место „помлад систем инженер“ во Отсекот за поддршка на платните системи;

–      1 извршител на работното место „помлад систем инженер“ во Отсекот за надзор и сигурност на ИС и

–      1 извршител на работното место „помлад програмер“ во Отсекот за програмирање.

 

Три (3) извршители на неопределено време, од кои:

–      1 извршител на работното место „програмер I степен“ во Отсекот за програмирање во Дирекцијата за информациска технологија;

–      1 извршител на работното место „помлад статистичар почетен I степен“ во Рефератот за портфолио, директни инвестиции и трговски кредити во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики во Дирекцијата за статистика и

–      1 извршител на работното место „помлад аналитичар почетен I степен“ во Отсекот за монетарни движења во Дирекцијата за монетарна политика и истражување.

Крајниот рок за пријавување на кандидатите ќе биде заклучно со 4 август 2022 година.